4 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดจำหน่ายหมวกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ณ มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 101 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวธนพร ศิริบานเย็น ประธานโครงการสยามอยู่ดีกินดี, จ.ส.อ.สุทธิญาณินธ์ ทองขาว ประธานมูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก, ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ รองคณบดีบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์,ดร.เกษม มานะสาครและนายพสุวัชร์ มะโนนัย ผู้อำนวยการค็อปไทยทีวี(สถานีทีวีตำรวจ) เข้าร่วมแถลงข่าวฯ   ส่วนรายได้จากการจำหน่ายหมวกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ ทั้ง หมด(หลังหักค่าใช้จ่าย)ในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุน องค์กรที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อไป

สำหรับหมวกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นั้น ทุกใบจะมีเลขที่ประจำหมวกทุกใบ ดังนั้นผู้สนใจหมวกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สามารถติดต่อได้ ที่ ร้านสยามกินดีอยู่ดี 250/50 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี,ต.บางพูน, อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี12000 โทร.02-0433899, 092-2541359

สำหรับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ(สีน้ำเงินเข้ม)​ อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาล อยู่เบื้องบน พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย และฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง

พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย ธารพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรม เพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงทำนุบำรุงปวงประชาทวดรัฐสีมาอาณาจักร

เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจําปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562”

ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อนประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาว ประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตริย์อันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน