4 ตุลาคม 2023

ขณะนี้มีกระแสข่าวได้ตัวเลือกตามใจ “นายกฯ ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว. กลาโหม ในฐานะ ประธานสภากลาโหม และ ประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้เคาะกันนอกรอบเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว… ข่าวล่าสุด”พล.อ.สนิทชนก สังขจันทร์” ได้นั่งปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์”เป็นผบ.ทร., “พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ”เป็น ผบ.ทอ.และหน้าเก่าคนเดิมอีก 1 นาย คือ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผบ.ทบ. จะกลายเป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงและคุมทิศทางเกมการเมือง ที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้…

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 765 นาย โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.สนิทชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย 

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท .24) หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ขยับไปเป็น รอง ผบ.ทสส.

พล.อ.ศิรวุฒ วงษ์ขันตี ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รอง ผบ.ทสส.

 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) เป็นรองผบ.ทสส.

พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง (ตท.24) รองเสธนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

กองทัพบก

พล.อ.เจริญชัย สินเธาว์ (ตท.23) ผู้ช่วยผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ (ตท.22 ) มทภ.4 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.

พล.ท.สุสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.

พล.ท.อุกฤษฎ์ บุษตานนท์ เป็น เสธ.ทบ. 

พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ รอง มทภ.1 เป็น มทภ.1

พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท 22)รอง มทภ.3 เป็น มทภ.3 

พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รอง มทภ.4 เป็น มทภ. 4

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท 22) ผู้ช่วย ผบ.ทร.เป็น ผบ.ทร.

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ตท.23) เสธ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทร.

พล.ร.อ. สุวิน แจ้งยอดสุข (ตท.25)  ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผบ.ทร.

พล.ร.ท.อดุง พันธ์เอี่ยม (ตท.23) เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เสธ.ทร.

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22)ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ.  

พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผบ.ทอ.เป็นรองผบ.ทอ.

พล.อ.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล (ตท.24) เสธ ทอ. เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ.

พล.อ.อ.ณรงค์ อินทรชาติ (ตท.23) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสธ.ทอ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี