4 ตุลาคม 2023

นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกำหนดการจัดงานประกาศผลรางวัล “มณีเมขลา ” ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน “มณีเมขลา” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1.เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชนทุกแขนงให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงอย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ เนื้อหารายการเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับสากล 

3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีความเป็นปึกแผ่น รากฐานที่มั่นคงในกลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียม เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

4. เพื่อเป็นการเกียรติประวัติเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจให้กับองค์กร บุคคล ศิลปิน ดารา นักร้องให้ได้มีพลังในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ 

5. เพื่อเป็นรางวัลให้สื่อมวลชนได้ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความภาคภูมิใจ และมีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข่าว 

6. เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก สื่อมวลชน (ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมและสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม) และ การประกาศผลรางวัล “มณีเมขลา” ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้…คาดว่าจะมีสื่อมวลชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแส ดง และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาร่วมงานในปีนี้เป็นจำนวนมาก 

      ทางสมาคม จึงกำหนดจัดงาน ที่ SHOW DC HALL ชั้น 5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310(RCA)