4 ตุลาคม 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานในงานประกาศความสำเร็จ และพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหารสูงสุด , ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนณ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิรูประบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวที่คำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone) มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และระบบราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ในการนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่ 15 สถานีตำรวจนำร่องทั่วประเทศ มีการวัดผลที่เป็นสากลผ่านตัวชี้วัดตำรวจโลก (WISPI : World Internal Security & Police Index) ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการในระยะแรกมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ อีกทั้งประชาชนได้สะท้อนความต้องการให้ดำเนินโครงการต่อ จึงได้ขยายพื้นที่สู่ 100 สถานีตำรวจทั่วประเทศในระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน โดยผลการประเมินของสถานีตำรวจทั้ง 100 สถานี ออกมาเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่ลดลง ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัลระดับโลกประเภทการป้องกันอาชญากรรม ด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากเวทีประชุมสุดยอดตำรวจโลก หรือ World Police Summit ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับสถานีตำรวจที่ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และภาคีครือข่ายประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการอย่างดีเยี่ยม รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล

 1. รางวัลกองบัญชาการทรงคุณค่า ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 8 ผู้รับรางวัล โดย พลตำรวจตรี ศักดิ์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8
 2. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธร เมืองสุโขทัย ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก ไพบูลย์ กาศอุดม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองสุโขทัย
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สถานีตำรวจภูธร เบตง ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก เอกชัย พราหมณกุล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เบตง
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สถานีตำรวจภูธร เมืองอุดรธานี ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก จามร อันดี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองอุดรธานี และรางวัลชมเชย จำนวน 7 สถานี
 5. สถานีตำรวจภูธร เมืองเชียงใหม่ ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก ภูวนาถ ดวงดี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองเชียงใหม่
 6. สถานีตำรวจฎธร เมืองสมุทรสาคร ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก ยงลิต ศุภผล รักษาการผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองสมุทรสาคร
 7. สถานีตำรวจภูธร กระสัง ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร กระสัง
 8. สถานีตำรวจภูธร เขาหลัก ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก จิระวัฒน์ สาระรัมย์. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เขาหลัก
 9. สถานีตำรวจภูธร เมืองแพร่ ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก วรพล พลมณี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองแพร่
 10. สถานีตำรวจภูธร เมืองชลบุรี ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก นิทัศน์ แหวนประดับผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองชลบุรี
 11. สถานีตำรวจภูธร เมืองสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล โดย พันตำรวจเอก นิพล ชาตรี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองสุราษฎร์ธานี รางวัลสำหรับภาคีเครือข่ายประชาชนดีเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล
 12. ภาคีเครือข่ายประชาชน สถานีตำรวจภูธร เมืองอุดรธานี ผู้รับรางวัล โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 13. ภาคีเครือข่ายประชาชน สถานีตำรวจภูธร เมืองสมุทรปราการ ผู้รับรางวัล โดย คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 14. ภาคีเครือข่ายประชาชน สถานีตำรวจภูธร เมืองแพร่ ผู้รับรางวัล โดยคุณทินกร เล้าตระกูล ที่ปรึกษาและคณะทำงานจากภาคธุรกิจ