4 ตุลาคม 2023

โยกย้ายแต่งตั้งตำรวจ เช็ก 84 ผู้การฯ ใหม่หมาด ใครคุมจังหวัดไหน-หน่วยหลัก

กรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 255 ราย น่าสนใจว่า ตำแหน่ง “ผู้บังคับการ” หรือ ผบก.  ใหม่หมาด เรียกง่ายๆ “ผู้การ” 84 ราย ดังนี้ 

1. พันตำรวจเอก กัลป์ ทังสุพานิช รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

2. พันตำรวจเอก กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

3. พันตำรวจเอก กิตติศักดิ์ ปลาทอง รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 

4. พันตำรวจเอก กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 4  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 4

5. พันตำรวจเอก เกรียงไกร บุญซ้อน รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

6. พันตำรวจเอก ไกรวิน วัฒนสิน รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

7. พันตำรวจเอก คณิต ดวงหัสดี รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ต ารวจภูธรภาค 4  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 4

8. พันตำรวจเอก คธา เกษรมาลา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

9. พันตำรวจเอก คมสิทธิ์ รังไสย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

10. พันตำรวจเอก จำลอง งามเนตร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย 

11. พันตำรวจเอก จิรชาติ เจริญศรี รองผู้บังคับการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปกครอง 

12. พันตำรวจเอก จิรเดช พระสว่าง รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

13. พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมนอก รองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ 

14. พันตำรวจเอก เจนกมล คำนวล รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8

15. พันตำรวจเอก เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รองผู้บังคับการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

16. พันตำรวจเอก ชูเกียรติ ภูกาบพลอย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

17. พันตำรวจเอก เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 

18. พันตำรวจเอก เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 

19. พันตำรวจเอก ฐเดช กล่อมเกลี้ยง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

20. พันตำรวจเอก ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 

21. พันตำรวจเอก ธนพล โอบอ้อม รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการฝึกพิเศษ 

22. พันตำรวจเอก ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 

23. พันตำรวจเอก ธนาวุฒิ จงจิระ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 2

24. พันตำรวจเอก ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5

25. พันตำรวจเอก ธวัชชัย ถุงเป้า รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

26. พันตำรวจเอก ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รองผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

27. พันตำรวจเอก ธีร์ธวัต ธุระกิจ รองผู้บังคับการ กองแผนงานความมั่นคง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท 

28. พันตำรวจเอก ธีระชัย ช านาญหมอ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 

29. พันตำรวจเอก นนท์วินิจ เจริญนวชัย อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

30. พันตำรวจเอก นพรุจ ศักดิ์ศิริ อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

31. พันตำรวจเอก นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 7

32. พันตำรวจเอก นเรวิช สุคนธวิท รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

33. พันตำรวจเอก นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

34. พันตำรวจเอก นิคม เครือนพรัตน์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 5

35. พันตำรวจเอก บริสุทธิ์ นุศรีวอ รองผู้บังคับการ กองทะเบียนพล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล

36. พันตำรวจเอก บุณยวัต เกิดกล่ำ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

37. พันตำรวจเอก ประกอบ พลเตชา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

38. พันตำรวจเอก ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รองผู้บังคับการ กองวินัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองวินัย

39. พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 

40. พันตำรวจเอก ผดุงศักดิ์ รักษาสุข รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 

41. พันตำรวจเอก พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 

42. พันตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 7

43. พันตำรวจเอก พรชัย ชลอเดช รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

44. พันตำรวจเอก พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจน้ำ 

45. พันตำรวจเอก ภาณุเดช ณ พัทลุง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 8

46. พันตำรวจเอก ภาณุเดช สุขวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง 

47. พันตำรวจเอก ภานพ วรธนัชชากุล รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

48. พันตำรวจเอก ภิรมย์ สวนทอง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 3

49. พันตำรวจเอก ภูมินทร์ สิงหสุต รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

50. พันตำรวจเอก มานพ เสนากูล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5

51. พันตำรวจเอก ไมตรี สันตยากุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

52. พันตำรวจเอก วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

53. พันตำรวจเอก วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

54. พันตำรวจเอก วิทยา เย็นจิตต์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีอาญา 

55. พันตำรวจเอก วิทยา สมานุหัตถ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ 

56. พันตำรวจเอก วีรชัย โพธิปัตชา รองผู้บังคับการ กองการสอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการสอบ

57. พันตำรวจเอก ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 9

58. พันตำรวจเอก ศักดิ์ชาย สาดมะเริง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา 

59. พันตำรวจเอก ศุภากรณ์ จันทาบุตร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

60. พันตำรวจเอก สถิตย์ พรมอุทัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 1

61. พันตำรวจเอก สนธยา แต่แดงเพชร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 3 

62. พันตำรวจเอก สมกิต พุ่มวารี รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

63. พันตำรวจเอก สมภพ พุฒศรี นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

64. พันตำรวจเอก สราวุธ จินดาคำ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3

65. พันตำรวจเอก สินเลิศ สุขุม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3

66. พันตำรวจเอก สุระพรรณ นาทวรทัต รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4

67. พันตำรวจเอก สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

68. พันตำรวจเอก แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลดารารัศมี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี 

69. พันตำรวจเอก อธิป พงษ์ศิวาภัย รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

70. พันตำรวจเอก อนุชา สุทธยดิลก รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน 

71. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ พรพุทธศรี รองผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 7  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองอุทธรณ์ 

72. พันตำรวจเอก อนุวัตร สุวรรณภูมิ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

73. พันตำรวจเอก อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

74. พันตำรวจเอก อำนาจ เดชบุณเหลือง นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกตำรวจ 

75. พันตำรวจเอก อุกฤษ ภู่กลั่น รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองแผนงานความมั่นคง 

78. พันตำรวจเอก เอกกฤต วิริยะภาพ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม

79. พันตำรวจเอก เอกภพ อินทวิวัฒน์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด 

80. พันตำรวจเอก โอภาส คงเมือง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6

81. พันตำรวจเอกหญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ รองผู้บังคับการ กองการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองบัญชี 

82. พันตำรวจเอกหญิง บุญเรียบ อุชุภาพ รองผู้บังคับการ กองการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองการเงิน 

83. พันตำรวจเอกหญิง วิรญา พรหมายน รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองวิจัย 

84. พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 

พร้อมพระราชทานยศ “พลตำรวจตรี” (พล.ต.ต.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

ที่มา 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 1

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 2